Translate

Thomas Calculus 12.Baskı Çözümleri 1-16 Bölüm

İÇİNDEKİLER

Önsöz ix

1 Önbilgiler 1

1.1 Reel Sayılar ve Reel Doğru 1
1.2 Doğrular, Çemberler ve Paraboller 9
1.3 Fonksiyonlar ve Grafikleri 19
1.4 Fonksiyonları Tanımlamak; Matematik Modeller 28
1.5 Fonksiyonları Birleştirmek; Grafikleri Kaydırmak ve Ölçeklemek 38
1.6 Trigonometrik Fonksiyonlar 48
1.7 Hesap Makinesi ve Bilgisayarla Grafik Çizmek 59
TEKRAR SORULARI 68
PROBLEMLER 69
EK VE İLERİ ALIŞTIRMALAR 71

2 Limitler ve Süreklilik 73

2.1 Değişim Oranları ve Limitler 73
2.2 Limit Kurallarını Kullanarak Limitler Hesaplamak 84
2.3 Bir Limitin Kesin Tanımı 91
2.4 Tek Taraflı Limitler ve Sonsuzda Limitler 102
2.5 Sonsuz Limitler ve Dikey Asimptotlar 115
2.6 Süreklilik 124
2.7 Teğetler ve Türevler 134
TEKRAR SORULARI 141
PROBLEMLER 142
EK VE İLERİ ALIŞTIRMALAR 144

3 Türev 147

3.1 Bir Fonksiyon Olarak Türev 147
3.2 Türev Alma Kuralları 159

iii

3.3 Bir Değişim Oranı Olarak Türev 171
3.4 Trigonometrik Fonksiyonların Türevleri 183
3.5 Zincir Kuralı ve Parametrik Denklemler 190
3.6 Kapalı Türetme 205
3.7 İlişkili Oranlar 213
3.8 Lineerizasyon ve Diferansiyeller 221
TEKRAR SORULARI 235
PROBLEMLER 235
EK VE İLERİ ALIŞTIRMALAR 240

4 Türev Uygulamalar› 244

4.1 Fonksiyonların Ekstremum Değerleri 244
4.2 Ortalama Değer Teoremi 255
4.3 Monon Fonksiyonlar ve Birinci Türev Testi 262
4.4 Konkavlık ve Eğri Çizimi 267
4.5 Uygulamalı Optimizasyon Problemleri 278
4.6 Belirsiz Şekiller ve L’Hôpital Kuralı 292
4.7 Newton Yöntemi 299
4.8 Ters Türevler 307
TEKRAR SORULARI 318
PROBLEMLER 318
EK VE İLERİ ALIŞTIRMALAR 322

5 ‹ntegrasyon 325

5.1 Sonlu Toplamlarla Tahminde Bulunmak 325
5.2 Toplam Notasyonu ve Sonlu Toplamların Limitleri 335
5.3 Belirli İntegral 343
5.4 Analizin Temel Teoremi 356
5.5 Belirsiz İntegraller ve Dönüşüm Kuralı 368
5.6 Değişken Dönüşümü ve Eğriler Arasındaki Alan 376
TEKRAR SORULARI 387
PROBLEMLER 388
EK VE İLERİ ALIŞTIRMALAR 391

6 Belirli ‹ntegrallerin Uygulamalar› 396

6.1 Dilimleyerek Hacim Bulmak ve Bir Eksen Etrafında Dönme 396
6.2 Silindirik Kabuklarla Hacim Bulmak 409
6.3 Düzlem Eğrilerin Uzunlukları 416
6.4 Momentler ve Kütle Merkezleri 424
6.5 Dönel Yüzey Alanları ve Pappus Teoremleri 436
6.6 İş 447
6.7 Akışkan Basınçları ve Kuvvetleri 456

iv ‹çindekiler

TEKRAR SORULARI 461
PROBLEMLER 461
EK VE İLERİ ALIŞTIRMALAR 464

7 Transandant Fonksiyonlar 466

7.1 Ters Fonksiyonlar ve Türevleri 466
7.2 Doğal Logaritmalar 476
7.3 Üstel Fonksiyon 486
7.4 ve log 495
7.5 Üstel Büyüme ve Bozunma 502
7.6 Bağıl Büyüme Oranları 511
7.7 Ters Trigonometrik Fonksiyonlar 517
7.8 Hiperbolik Fonksiyonlar 535
TEKRAR SORULARI 546
PROBLEMLER 547
EK VE İLERİ ALIŞTIRMALAR 550

8 ‹ntegrasyon Teknikleri 553

8.1 Temel İntegrasyon Formülleri 553
8.2 Kısmi İntegrasyon 561
8.3 Rasyonel Fonksiyonların Kısmi Kesirlerle İntegrasyonu 570
8.4 Trigonometrik İntegraller 581
8.5 Trigonometrik Dönüşümler 586
8.6 Integral Tabloları ve Bilgisayar Cebir Sistemleri 593
8.7 Sayısal İntegrasyon 603
8.8 Genelleştirilmiş İntegraller 619
TEKRAR SORULARI 633
PROBLEMLER 634
EK VE İLERİ ALIŞTIRMALAR 638

9 Integrasyonun Di¤er Uygulamalar› 642

9.1 Eğim Alanları ve Ayrılabilir Diferansiyel Denklemler 642
9.2 Birinci Mertebe Lineer Diferansiyel Denklemler 650
9.3 Euler Yöntemi 659
9.4 Otonom Diferansiyel Denklemlerin Grafik Çözümleri 665
9.5 Birinci Mertebe Diferansiyel Denklemlerin Uygulamaları 673
TEKRAR SORULARI 682
PROBLEMLER 682
EK VE İLERİ ALIŞTIRMALAR 683
a a x x

‹çindekiler v

10 Konik Kesitler ve Kutupsal Koordinatler 685

10.1 Konik Kesitler ve Kuadratik Denklemler 685
10.2 Konik Kesitleri Dışmerkezliklerine Göre Sınıflandırmak 697
10.3 Kuadratik Denklemler ve Dönmeler 702
10.4 Konikler ve Parametrik Denklemler; Sikloid 709
10.5 Kutupsal Koordinatlar 714
10.6 Kutupsal Koordinatlarda Grafik Çizmek 719
10.7 Kutupsal Koordinatlarda Alanlar ve Uzunluklar 725
10.8 Kutupsal Koordinatlarda Konik Kesitler 732
TEKRAR SORULARI 739
PROBLEMLER 739
EK VE İLERİ ALIŞTIRMALAR 742

11 Konik Kesitler ve Kutupsal Koordinatlar 746

11.1 Diziler 747
11.2 Sonsuz Seriler 761
11.3 İntegral Testi 772
11.4 Karşılaştırma Testleri 777
11.5 Oran ve Kök Testleri 781
11.6 Alterne Seriler, Mutlak ve Koşullu Yakınsaklık 787
11.7 Kuvvet Serileri 794
11.8 Taylor ve Maclaurin Serileri 805
11.9 Taylor Serisinin Yakınsaklığı; Hata Tahmini 811
11.10 Kuvvet Serilerinin Uygulamaları 822
11.11 Fourier Serileri 833
TEKRAR SORULARI 839
PROBLEMLER 840
EK VE İLERİ ALIŞTIRMALAR 843

12 Vectörler ve Uzayda Geometri 848

12.1 Üç Boyutlu Koordinat Sistemleri 848
12.2 Vektörler 853
12.3 Nokta Çarpımı (Skaler Çarpım) 862
12.4 Vektörel Çarpım 873
12.5 Uzayda Doğrular ve Düzlemler 880
12.6 Silindirler ve Kuadrik Yüzeyler 889
TEKRAR SORULARI 899
PROBLEMLER 900
EK VE İLERİ ALIŞTIRMALAR 902

vi ‹çindekiler

13 Vektör-De¤erli Fonksiyonlar ve Uzayda Hareket 906

13.1 Vektör Fonksiyonlar 906
13.2 Atış Hareketini Modellemek 920
13.3 Yay Uzunluğu ve Birim Teğet Vektör T 931
13.4 Eğrilik ve Birim Normal Vektör N 936
13.5 Burulma ve Birim Binormal Vektör B 943
13.6 Gezegen Hareketi ve Uydular 950
TEKRAR SORULARI 959
PROBLEMLER 960
EK VE İLERİ ALIŞTIRMALAR 962

14 K›smi Türevler 965

14.1 Çok Değişkenli Fonksiyonlar 965
14.2 Yüksek Boyutlarda Limitler ve Süreklilik 976
14.3 Kısmi Türevler 984
14.4 Zincir Kuralı 996
14.5 Doğrultu Türevleri ve Gradiyent Vektörler 1005
14.6 Teğet Düzlemler ve Diferansiyeller 1015
14.7 Ekstremum Değerler ve Eyer Noktaları 1027
14.8 Lagrange Çarpanları 1038
14.9 Kısıtlanmış Değişkenlerle Kısmi Türevler 1049
14.10 İki Değişken İçin Taylor Formülü 1054
TEKRAR SORULARI 1059
PROBLEMLER 1060
EK VE İLERİ ALIŞTIRMALAR 1063

15 Katl› ‹ntegraller 1067

15.1 İki Katlı İntegraller 1067
15.2 Alan, Momentler ve Kütle Merkezleri 1081
15.3 Kutupsal Formda İki Katlı İntegraller 1092
15.4 Kartezyen Koordinatlarda Üç Katlı İntegraller 1098
15.5 Üç Boyutta Kütle ve Momentler 1109
15.6 Silindirik ve Küresel Koordinatlarda Üç katlı İntegraller 1114
15.7 Çok Katlı İntegrallerde Değişken Dönüşümü 1128
TEKRAR SORULARI 1137
PROBLEMLER 1138
EK VE İLERİ ALIŞTIRMALAR 1140

‹çindekiler vii

16 Vektör Alanlar›nda ‹ntegrasyon 1143

16.1 Eğrisel İntegraller 1143
16.2 Vektör Alanları, İş, Dolaşım ve Akı 1149
16.3 Yoldan Bağımsızlık, Potansiyel Fonksiyonları ve Korunmalı Alanlar 1160
16.4 Düzlemde Green Teoremi 1169
16.5 Yüzey Alanı ve Yüzey İntegralleri 1182
16.6 Parametrize Yüzeyler 1192
16.7 Stokes Teoremi 1201
16.8 Diverjans Teoremi ve Bir Birleştirilmiş Teori 1211
TEKRAR SORULARI 1222
PROBLEMLER 1223
EK VE İLERİ ALIŞTIRMALAR 1226

Ekler EK-1

A.1 Matematik İndüksiyon EK-1
A.2 Limit Teoremlerinin İspatları EK-4
A.3 Sık Karşılaşılan Limitler EK-7
A.4 Reel Sayıların Teorisi EK-9
A.5 Kompleks Sayılar EK-12
A.6 Vectörel Çarpım İçin Dağılma Kuralları EK-22
A.7 Karışık Türev Teoremi ve Artma Teoremi EK-23
A.8 Bir Paralelkenarın Bir Düzlem Üzerine İzdüşümünün Alanı EK-28
A.9 Temel Cebir, Geometri, ve Trigonometri Formülleri EK-29


Thomas Calculus’un 11.basımının hazırlanmasında önceki basımların tarzını ve
gücünü yakalamaya çalıştık. Amacımız, birçok kullanıcımızı ve eleştirmenimizi dikkatlice

dinleyerek Thomas Calculus’un klasik basımlarının en iyi özelliklerini tekrar ziyeret et-
mek oldu. Aklımızdaki bu yüksek standartlarla, alıştırmaları yeniden kurduk ve bazı zor

konuları aydınlattık. George Thomas’ın sözleri ile ‘‘Kitabı, olabileceği kadar açık ve ke-
sin olarak yazmaya çalıştık’’. Ek olarak, daha mantıklı ve standart müfredat programı ile

aynı hizada olması için içeriği yeniden yapılandırdık. Geriye bakmakla, mühendisler ve

bilim adamları için kullanışlı ve çekici bir calculus metni hazırlamakta bize yardımcı ola-
cak çok şey öğrendik.

On birinci basımda metin, öğrenciye sadece calculus’un yöntemlerini ve uygulamala-
rını değil ayrıca bir matematiksel düşünme yolu da tanıtır. Alıştırmalardan örneklere kav-
ramları geliştiren ve teoriyi okunabilir bir lisanla açığa çıkaran anlatıma, bu kitap matema-
tiksel fikirleri düşünme ve iletme hakkındadır. Calculus, matematiğin anahtar

örneklerinden bir çoğunu içerir ve fiziksel ve matematiksel konular hakkında doğru ve
mantıklı bir yolla nasıl düşünüleceğinin gerçek başlangıçlarını işaret eder
Materyale hakim olmaları ve gücünü kullanmak için gerekli matematiksel olgunluğa
ulaşmaları için öğrencilere yardım etmeyi deniyoruz. Derin bir bilgiden gelen kavrayışlar
gayrete değerdir. Bu kitabı tamamlayan öğrencilerin , bilimde ve mühendislikte bir çok

uygulamaya calculus kavramlarını uygulamak için ihtiyaç duyulan, matematiksel lisan ko-
nusunda oldukça bilgi edinmiş olmaları gerekir. Ayrıca, diferansiyel denklemler, lineer ce-
bir ve ileri analiz derslerine iyi bir şekilde hazırlanmış olmaları gerekir.

Thomas Calculus Kitabı Çözümleri 12.Baskı 1-16 Bölüm Güncel 13.03.18
thomas çözümleri indir
rar pass : www.ikuinsaat.comPaylaş: Google Plus
    Blogger Yorumları
    Facebook Yorumları

0 yorum :

Yorum Gönder