Translate

Arazide Sondaj Çalışması

ARAZİ ARAŞTIRMALARI VE DENEYLER
Arazi, Laboratuar ve Büro Çalışma Metotlarının Tanıtılması ve Kullanılan

Ekipmanlar
          Arazinin detay jeolojik ve jeoteknik özelliklerinin belirlenmesi için parselde 2 adet
toplam 30m derinliğinde sondaj kuyuları açılmış ve yeraltı suyunun bulunup bulunmadığı
araştırılmıştır.
Çalışmalar sırasında yapılan sondajlarda çeşitli seviyelerde SPT deneyleri yapılmış
ve sondajların gerekli görülen seviyesinden numuneler alınmış, ayrıca bu numuneler arazi ve
büro ortamında incelenmiştir. Daha sonra ise birimle ilgili değerlerin elde edilmesi amacı ile
SK-1’den 2,50-3,00m derinliğinden SK-2’den 3,00-3,50m derinliğinden UD numuneler
alınarak zemin mekaniği laboratuarında Serbest Basınç ve Atterberg Limitleri deneyleri
yaptırılmıştır.
Parselde yapılan incelemeler sırasında rotary sondaj makinesi, şerit metre, jeolog
pusulası ve jeolog çekici, GPS aleti gibi aletlerden faydalanılmıştır.
Son olarak ise inceleme alanının jeolojik, jeoteknik ve depremsellik verileri birlikte
değerlendirilerek zeminin Taşıma Gücü, Zemin Gurubu, Yerel Zemin Sınıfı, Etkin Yer İvmesi
Katsayısı, Spektrum Karakteristik Periyotları, Zemin Hakim Periyodu Ve Düşey Yatak
Katsayısı değerleri belirlenmiş ve bu değerler büro ortamında toparlandıktan sonra korale

edilerek zemin etüdü raporu haline getirilmiştir.

Sondaj Kuyusu
Arazi incelemeleri tamamlandıktan sonra zemin ile ilgili verileri doğrulamak ve deney
için numuneler toplamak üzere 2 adet toplam 30m derinlikte zemin araştırma sondajları
yapılmıştır. Sondaj çalışmaları kamyon üzerine monte edilmiş dönel tip sondaj makinesi ile
yürütülmüştür. Sondajlarda su dolaşımlı sistem kullanılmış, ihtiyaç olunan su taşınabilir
tanklar ile sağlanarak, su pompaları aracılığı ile sistemde temiz su dolaşımı sağlanmıştır.
Deney ve numune alma derinliklerinde sağlıklı sonuçlar alınması amacı ile kuyu temiz su ile
yıkanarak kırıntı ve döküntülerden temizlenmiştir. Sondajlarda SPT deneyleri yapılmıştır.
Tüm örnekler arazide sondaj, alındığı derinlik vb. bilgileri içeren etiketler ile etiketlenerek

analiz spt cpt

sondaj logları hazırlanırken bu verilerden yararlanılmıştır.
Zemin Profili
SK-1 de üstten alta doğru; 0-1,50m arası dolgu, 1,50-6,50m Sarımsı yeşil renkli siltli kil, 6,50-10,50m Koyu mavi renkli siltli kil, 10,50-13,00m, Sarımsı yeşil renkli siltli kil, 13,00-15,00m Mavi renkli kil birimleri bulunmaktadır.

SK-2 de üstten alta doğru; 0-3,00m arası dolgu, 3,00-7,00m Sarımsı yeşil renkli siltli kil, 7,00-10,50m Koyu mavi renkli siltli kil, 10,50-13,00m, Sarımsı yeşil renkli siltli kil, 13,00-15,00m Mavi renkli kil birimleri bulunmaktadır.
esenyurt jeolojisi
zeminin profili
Genel Jeoloji
İnceleme alanı ve civarında Terkos grubuna ait Gürpınar formasyonu ve Halkalı grubuna ait Bakırköy, Güngören ve Çukurçeşme formasyonları mostra vermektedir. Terkos grubuna ait Gürpınar formasyonu, altta devresel çökelmiş akarsu çökelleriyle başlar.
Devreler menderesli akarsu nokta setleri şeklinde olup, alt yüzleri aşınmalı ve kanallı, genelde yukarı doğru ölçeği küçülen düzlemsel ve tekne tipi çapraz tabakalı çakıltaşı-kumtaşı-çamurtaşından yapılmıştır. Çamurtaşları kızıl renkli olup taşma ovalarında çökeltilmişlerdir. Zaman içinde taşma ovalarının geçici sığ göl ve bataklık alanları haline dönüşmesi sonucu sonradan kömüre dönüşecek turbalıklar meydana gelmiştir. Bu fasiyes üzerinde genellikle yeşilimsi gri-kahverenkli bentonitik killer egemendir.
Bunlar içinde gri-boz renkli, 0.5-5 m. kalınlıklı, merceksel, alt yüzeyleri aşınmalı, içleri büyük ölçekli çapraz tabakalı ince-orta kum ve pembe renkli tüfit ara tabakaları mevcuttur. Kum merceklerinin alt kesimlerinde bir kaç cm. boyutlu altere olmuş magmatik kaya çakılları olağandır.
Kumlar ise, baskın olarak köşeli kuvars tanelerinden yapılmıştır. Üste doğru istif içinde bir kaç ayrı düzey şeklinde yoğun mollusk kavkısı (Congeria, sp.) içeren kireçtaşı ve marn ara tabakaları izlenir. Bunlar üzerinde formasyon yine tüfit, merceksel kum ve çakıltaşı-bentonitik kil ardışımı şeklindedir.


Formasyonun üst kesimindeki kömürlü zonlardan elde edinilen spor-pollen yaşlarına göre üstte yaşı Üst Oligosen’dir. Alt kesimdeki kireçtaşı mercekleri içindeki Congeria ve Melanopsis fosillerinin türleri formasyonun altta Stampiyen (Oligosen) yaşta olduğunu ortaya koymuştur (Sönmez-Gökçen,  1964) . Üst Oligosen yaşlı Gürpınar formasyonu üzerine,  Üst Miyosen yaşlı Halkalı grubuna ait sedimanlar gelmektedir. En üstte görülen genelde karasal  ortamlarda (akarsu-göl )  depolanmış, Üst Miyosen yaşlı bu oluşuklar; Bakırköy fm., Güngören fm. ve en altta Çukurçeşmefm. şeklinde tanımlanmışlardır.
Bölgenin stratigrafisinde en üste Bakırköy formasyonu yer alır. Bakırköy formasyonu özellikle Bakırköy, Sefaköy, Halkalı, Hadımköy ve Sazlıbosna civarında mostraları görülür. Hemen hemen yatay seviyede devam eder. Genel karakteri üst seviyelerde görülmesidir. İçinde oldukça fazla yaş tayininde kullanılan fosil tesbit edilmiştir. Bazı yerlerde bu formasyon çok incelir.


Kireçtaşları yeşil killerle ardışımlı olarak bulunur. . Bakırköy formasyonunun üzerinde bulunduğu Güngören formasyonu, Güngören, Bağcılar ve Avcılar çevresinde tipik olarak görülen yeşil-gri killer, sarı kumlar ve yeşil renkli marn tabakalarıyla tanınmaktadır.  Alt kesimleri laminalı killerden oluşan formasyon, Bakırköy formasyonu ile 10-15m.’lik bir geçiş zonuna sahiptir.

Güngören Formasyonu kum mercekli killerden oluşan ve megapol alanının yapılaşma yönünden sorunlu ikinci önemli zeminini oluşturur. Litolojik yapısıyla zayıf zemin olarak nitelenebilecek olan bu birim içinde özellikle Küçükçekmece gölü çevresinde bir çok dönel kayma türü  kütle  hareketi  gelişmiştir.  Yine bu birimdeki kum merceklerinin ve alttaki  Çukurçeşme  Formasyonunun kumlarının su  taşımaları  nedeniyle  yüksek  magnitüdlüdepremler  sırasında  sıvılaşma  olgusu    planlamada  göz önünde  tutulması  gereken  bir  husustur.
Güngören formasyonunun altında, Halkalı grubuna ait en yaşlı birim olan Çukurçeşme formasyonu yer almaktadır.Çukurçeşmeformasyonu genelde blok-çakıl ve kumdan oluşmuştur. Birbiriyle aşınmalı yüzeylerle ilişkili mercekler şeklinde ve büyük ölçekli düzlemsel ya da tekne tipi çapraz tabakalıdır. Bazı merceklerin üst kesimlerinde ince kil tabakaları bulunmaktadır.
İnceleme Alanı Mühendislik Jeolojisi

Çalışma alanında derinligi 15 .00 m. olan 2 adet zemin sondajı yapılmıştır.

SK 1 sondajında elde edilen Zemin Profili;
0,00 –   2,00 m          Heterojen Dolgu
2,00 –  15,00 m         Kahvemsi, Yeşilimsi,Sarımsı , Yer Yer Kumlu Kil
SK 1 sondajında elde edilen Zemin Profili;
0,00 –   2,00 m          Heterojen Dolgu
2,00 –  15,00 m         Kahvemsi, Yeşilimsi,Sarımsı , Yer Yer Kumlu Kil
  Genelleştirilmiş Stratigrafik Dikme Kesit  EKLER’ de verilmiştir.
( SK: SONDAJ KUYUSU)
ARAZİ ARAŞTIRMALARI VE DENEYLER  

İncelemenin yapıldığı alanda, zemin profilini, zemin cinsini ve zemin mühendislik özelliklerini belirleyebilmek amacıyla 2 lokasyonda derinliği 15,00 m olan sondaj çalışması yapılmıştır.
Yer dinamik parametrelerinin tayini amacıyla 1 profilde MASW sismik ölçü alınmıştır.
Laboratuar çalışmalarında; Üç Eksenli Sıkışma, Atterberg Limitleri, Elek Analizi Deneyleri, yapılmıştır.
Büro çalışmalarında ise; Yer dinamiğine ilişkin parametreler, depremsellik, taşıma gücü, güvenli taşıma gücü, zemin ve yapı özeliklerine bağlı mühendislik parametreleri ortaya çıkarılmıştır.
YERALTI VE YERÜSTÜ SULARI:
İnceleme alanında devamlı yüzey sularının varlığı söz konusu değildir.
Sondaj çalışması esnasında yeraltı suyu seviyesine rastlanılmamıştır. Yeraltı suyu seviyesinin mevsimsel olarak yağışlar neticesinde yükselmesi söz konusu olabilir. Bu nedenle arazide olası yüzey sularına ve yer altı sularına karşı çevre ve temel drenajı mutlaka sağlanmalıdır.
Sondajın Tanımı ve Açıklaması:Bir delici uç yardımı ile yeryüzünden itibaren içeriye doğru belirli çap ve derinlikte dönen borular ile veya darbeli tel, halat ve delici uç ile kuyular açılmasına SONDAJ denir.


Paylaş: Google Plus
    Blogger Yorumları
    Facebook Yorumları

0 yorum :

Yorum Gönder