Translate

Betonarme Tasarım Proje Örnekleri

Dosya içeriğinde betonarme dersi için yapılan dönem projelerinin örnekleri mevcuttur.Bitirme projeside mevcuttur.
proje örneği
kolon aplikasyonları ve donatı çizimleri
tasarım
proje çizimi

excell metraj
döşeme kolon kiriş hesapları betonarme
projeler önboyutlama
içindekiler
+ kolon,kiriş önboyutlama,statik hesaplar,moment değerleri,donatı miktarları,sehim hesabı,donatı çizimleri,metraj içermektedir. (rar pass:www.ikuinsaat.com)
beton proje inşaat mühendisliği
BETONARME DÖNEM PROJESİ ESASLARIINS 7101 Betonarme II dersi kapsamında ilişikte avan projesi verilen ve her grup için ayrı ayrı çıkarılan parametrelere göre projelendirilmek üzere oluşturulan dönem projesi esasları aşağıda verilmiştir. Bina İstanbul Ataköy de yer alan her cephesi açık tek katlı dernek lokali yapısı olup betonarme çerçeve taşıyıcı sistemle çözümlenecektir (Betonarme perde kullanılmayacaktır). Tüm hesaplamalar TS 500, TS 498, TDY 2007 ye göre yapılacaktır. Yapısal çözümleme elle yahut LINPRO ile yapılacak ve betonarme kesit hesapları ise elle yapılacaktır. Her grup yapıyı verilen parametreler ile projelendirecek, parametrelerde herhangi bir değişiklik yapamayacaklardır. Proje son teslim tarihi olan 22 Aralık 2016 tarihinde her grup tüm çizimler ve hesapları teslim edecektir. Tüm çizimler aynı raporun arkasına A3 ebadındaki formatlı kağıtlara elle çizilip eklenecektir. Rapor ve çizimler tek bir dosyada verilecektir. Çizim paftası istenmemektedir.
AŞAMALARI- Kat döşemesinin çizimi (her grup ayrıca kendi parametreleri ile çizecektir), taşıyıcı sistemin tasarımı, döşeme sisteminin tasarımı, döşeme ölü ve hareketli yük analizi, statik ve betonarme hesabı ve döşeme kalıp planının elle çizilmesi (tüm katların), kirişlere aktarılan yüklerin çıkarılması ve döşeme metrajlarının çıkarılması. (Şekil 1) Balkon çıkma mesafeleri kat döşemesindeki dört balkon için de mesnet kirişinin dış yüzünden itibaren 2 m dir. Şekil 1’ de verilen akslar kolon ve kiriş eleman eksenleri ile çakışmaktadır.
II- Çerçevelerin (kirişler, kolonlar) düşey yüklerinin yaklaşık olarak hesabı ve çerçevelerin elemanların önboyutlamasının yapılması. Çerçevelerde yer alan kirişlerin üstüne gelen tüm düşey yüklerin ayrı ayrı belirlenmesi, şematik olarak çizilmesi. Çerçevelerin farklı yük ve yük kombinasyonları etkisinde her grup için ayrı ayrı tanımlanan ÇERÇEVE için iç kuvvet ve deplasmanlarının elde edilmesi, raporlanması.
III- Tüm kirişlerin, kolonların betonarme hesabının elle yapılması. Temele aktarılan artırılmamış (unfactored) kolon yüklerinin çıkarılması. Kiriş ve kolonların metrajlarının çıkarılması. Çizimlerin yapılması. Metrajların çıkarılması.
IV- Her grubun kendi çerçevesinde yer alan kolon temellerinin verilen zemin parametreleri ve tiplerine göre boyutlandırılması, hesap yüklerinin ve iç kuvvetlerin bulunarak temel in betonarme hesabının yapılması. Temel kalıp planı ve temel detaylarının çizilmesi. Temel kazı ve malzeme metrajının çıkarılması.
V- Tüm raporlar, çizimler, keşif, metraj, maliyeti içeren proje dosyasının teslimi.
Proje Final Dosya Teslimi : 22 Aralık 2016 Saat 12:00
Döşeme Sistemlerinin Hesapları
1) Zemin kat tavan döşemesinin teras katın yükünü taşıdığı kabul edilerek, döşeme kalınlığı zorunlu olmadıkça bütün gözlerde aynı olacaktır.
2) Döşemelerde kaplama, şap ve tavan sıvası için 3 kN/m2 (döşeme ağırlığı ayrıca eklenecektir) ölü yük ve 7.5 kN/m2 hareketli yük alınacaktır. Asmolen döşemeli yapı için polistiren köpük dolgu elemanlar kullanıldığı ve ilave ağırlık getirmediği kabul edilecektir.
3) Hesap sırası;
a) Döşeme kalınlığı seçilirken narinlik şartı kontrol edilecektir. (TS 500 min. kalınlık formülleri)
b) Döşeme ölü yükü hesaplanacaktır. Hareketli yük TS 498 e göre bulunacaktır.
c) Döşemelerin sürekliliği gözönüne alınacaktır.
d) Döşeme momentleri TS 500’ den hesaplanacaktır. Mesnet momenti düzeltmesi yapılacaktır.
e) Moment hesap değerleri döşeme şeması üzerinde gösterilecektir.
4) Kalıp planı 1/50 ölçeğinde A3 kağıda tam olarak çizilecek ve döşeme donatıları gösterilecektir. Donatıların kısmi ve tam boyları, kanca boyları, kırım boyları, çap ve aralıkları üzerlerine yazılacaktır. Metraj listesi aynı pafta içinde yer alacaktır.
5) Döşemelerde sehim kontrolü yapılacaktır.
6) Her döşemenin etrafındaki kirişlere aktardığı ölü ve hareketli çizgisel yükler detaylı olarak gösterilecektir.
Çerçevelerin yaklaşık olarak ön boyutlamasının yapılması
1) Çerçeve elemanlarının ön boyutlandırılması yapılacaktır. Bu yapılırken TS 500 ve TDY 07 ye göre minimum boyutlar dikkate alınacaktır. Bunun için;
A) Kirişlere gelen (döşemelerden aktarılan düşey yükler (ölü ve hareketli) hesaplanacak ve kirişler yaklaşık olarak boyutlandırılacaktır.
a) Kirişlere döşemelerden gelen yükler hesaplanacaktır. (Üçgen, uniform veya trapez) Üçgen veya trapez yükler üniform yüke çevrilmeyecektir.
B) Kolonlara gelen düşey yükler hesaplanacak, bunun için kolon yük toplama alanı yaklaşımı kullanılacak ve 1. Derece deprem bölgesinde yer alan çerçeve türü yapının kolonlarının yaklaşık olarak ön boyutları saptanacaktır.
a) Herbir kolona karşı gelen yük alanı gözönünde bulundurularak kolon yükleri hesaplanacaktır. Bu hesapta tahmini kolon ölü ağırlıkları da hesaba katılacaktır. Kolon yaklaşık boyutu TDY 07 kolon minimum kesit alanı formülü kullanılarak bulunabilir.
a) Gelen düşey ve yatay yüklere göre statik hesap elle veya LINPRO yazılımı kullanılarak yapılacaktır (El ile çözüm için cross metodu, portal metod kullanılabilir). Bunun için, hesaplanan yüklere göre her grup kendisine verilen akstaki çerçevedeki en elverişsiz yükleme durumları elverişsiz momentler ve en elverişsiz kesme kuvveti diyagramları bulunacaktır (hareketli yük gezdirilmesi). Bunun için hareketli yükün döşemeler ve katlar arasında en elverişsiz durumunun irdelenmesi gerekmektedir. Döşemeler üzerinde yeterli miktarda kombinasyonlar oluşturularak farklı hareketli yük yüklemeleri oluşturulacaktır. Bunlar daha sonra farklı yük kombinasyonları irdelenirken kullanılacak ve en elverişsiz iç kuvvetlerin bulunmasında kullanılacaktır.
2) Depremden meydana gelecek yatay tesirler bina için her iki yönde çerçeveye kat seviyesinde etkitilerek verilen değerler her çerçeve için yatay yük hesap değerleri olarak kullanılacaktır. (Şekil 2).
3) Düşey ve yatay yüklerden dolayı verilen akstaki kat çerçevesinin kesit tesirlerinin süperpozisyonu TS 500 ve TDY 2007 deki yük kombinasyonları kullanılarak yapılacaktır.
Çerçeve betonarme hesabı
1) Çerçeve kirişleri ile kolonların betonarme hesapları elle yapılacaktır. Bütün elverişsiz iç kuvvetler hesaplanıp rapor haline getirilecektir. Bu hesaplar yapılırken daha önceden Prof. Dr. Uğur ERSOY ve Prof. Dr. Güney ÖZCEBE tarafından hazırlanmış excel programları hesapları kontrol amaçlı kullanılabilir (Çıktı olarak kullanılamaz). Kirişlerde guse yapılmayacaktır. Kiriş ve kolon krokileri çizilecektir.
2) Kiriş ve kolonlar için mesnetler ve açıklıkta en elverişsiz kombinasyon değerleri gözönüne alınacaktır.
3) Kiriş mesnet momentlerinde düzeltme yapılacaktır.
4) Verilen aksta çerçeve kirişlerinde kayma hesabı yapılacak ve kayma donatıları hesaplanacaktır. Kirişlerde boyuna ve kayma donatısı hesaplanırken donatılama TDY 2007 ye göre yapılacaktır.
5) Kolonlara her iki yönde simetrik donatı konulacaktır.
6) Kolonların x ve y doğrultusunda iki eksenli eğilmeye maruz olduğu düşünülecek ve gerekli tahkikler yapılacaktır. Her grup kendisine verilen çerçeve ekseni dışındaki moment değerlerini çerçeve düzlemi içinde hesaplanan değerlere eşit alarak iki eksenli eğilme etkisinde tasarım yapacaklardır.
Temel hesabı
Temeller zemin emniyet gerilmesine göre tekil temel veya gerekirse tüm çerçeve elemanlarına tek yönde sürekli kiriş temel olarak tasarlanacak ve hesaplanacaktır. Sürekli temel gerektiğinde rijit temel hesabı yapılacaktır.
1) Hesapta, kolonlardandan gelen yük katsayıları ile artırılmamış M,N ve V tesirleri düşünülecektir.
2) Tekil temellerde M, N ve V değerleri hesaplanacak ve bu etkilere göre betonarme hesabı yapılacaktır. Ayrıca kayma ve zımbalama tahkikleri de yapılacaktır.
3) Kolon tekil temellerinin birbirine 100 cm’ den daha yakın çıkması halinde sürekli temel yapılacaktır.
4) Tekil temeller TDY 2007 ye göre bağ kirişleri ile bağlanacaktır.
5) Temel don derinliği 0.5 m olarak alınacaktır.
Betonarme çizimler ve detaylar (Çizimler elle A3 ebatlı beyaz kağıda yapılacaktır)
1) Kat döşeme kalıp planı, donatı açılımı çizilecektir. Metraj listesi verilecektir.(1/50)
2) Tüm kiriş resimleri çizilecektir. A3 kağıtlar gerektiğinde uzun yönde birbirine eklenerek kullanılabilir (1/20)
3) Verilen çerçevedeki tüm kolonların aplikasyon planı çizilecektir. (1/20 – 1/50). Bu planda hesaplanan kolonlara ait boyuna ve enine donatılar gösterilecek, filiz donatıları çizilecektir.
4) Temel kalıp planı (1/50) ve temel detayları (1/20) çizilecektir.
5) Tüm paftalara malzeme cinsi ve temel paftalarına ayrıca malzeme dayanımları ve zemin emniyet gerilmesi yazılacaktır. Paftalara sağ alt köşeden bakılacak ve bu köşeye antet konulacaktır. Antet grup ismi, çerçeve adı, gerekli parametreleri kapsayacaktır.
Metraj ve Teklif
Her grup proje raporunu ve çizimlerini tamamladıktan sonra kat döşemesi ve tüm yapı için ayrıntılı metraj çıkaracaktır. Sonrasında bina yapım yeri İstanbul Ataköy olduğu kabul edilerek yöresel malzeme, işçilik fiyatlarını toplayarak keşif hazırlayacak, toplam maliyeti vereceklerdir. Sonuç raporunun arkasında faydalanılan kaynaklar yazılacaktır.
Sunum
Her grup ve grup üyesi projeden bireysel olarak sorumlu olup, proje tesliminden sonra belirlenecek olan bir tarihte (final sınavları döneminde) sunum yapılması istenebilecektir.
Kullanılacak Kaynaklar
1) TS 500 Betonarme Yapıların Hesap ve Yapım Kuralları, 2000
2) TS 498 Yapı Elemanlarının Boyutlandırılmasında Alınacak Yüklerin Hesap Değerleri
3) TS 6164 Betonarme Projelerinin Çizim ve Tanzimi Kuralları-Genel
4) TDY, Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik-2007
5) Betonarme, Temel İlkeler ve Taşıma Gücü Hesabı, Uğur ERSOY, Güney ÖZCEBE, Tuğrul TANKUT
6) Betonarme 2, Döşeme ve Temeller, Uğur ERSOY
7) INS 6101, INS 7101 ders notları
ÖNEMLİ NOTLAR
C35, S420 kullanılacak güncel yapı malzemeleri olarak verilmiştir. Kat yüksekliği 7 m olarak alınacaktır. Zemin tipi Z3, zemin grubu C ve zemin emniyet gerilmesi 200 kN/m2, zemin yatak katsayısı 10000 kN/m3 olarak alınacaktır. Bina ile ilgili her gruba ait boyutlar/parametreler aşağıda verilmiştir.

Paylaş: Google Plus
    Blogger Yorumları
    Facebook Yorumları

0 yorum :

Yorum Gönder