Translate

Yeni Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği 2016 (Taslak)

Yeni Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği 2016 - (Taslak)
İndirme Linki;
ozet:EK DEPREM ETKİSİ ALTINDA BİNALARIN TASARIMI İÇİN ESASLAR BÖLÜM 1 – GENEL HÜKÜMLER 1.1. KAPSAM 1.1.1 – Bu Yönetmelik hükümleri, yeni yapılacak binaların deprem etkisi altında tasarımı ile mevcut binaların değerlendirilmesi ve güçlendirme tasarımı için uygulanır. 1.1.2 – Bu Yönetmelik hükümleri, deprem etkisi altında yerinde dökme ve önüretimli betonarme, çelik, hafif çelik, yığma ve ahşap malzemeden yapılan binaların deprem etkisi altında tasarımı için uygulanır. 1.1.3 – Deprem etkisi altında yüksek binaların tasarımı için özel kurallar, Yönetmeliğin ilgili bölümünde tanımlanmıştır. 1.1.4 – Deprem etkisi altında yalıtımlı binaların tasarımı için özel kurallar, Yönetmeliğin ilgili bölümünde tanımlanmıştır. 1.1.5 – Deprem etkisi altında mevcut binaların değerlendirilmesi ve güçlendirilmesi için özel kurallar, Yönetmeliğin ilgili bölümünde tanımlanmıştır. 1.1.6 – Deprem etkisi altında binalarda 1.1.4 kapsamındaki yalıtım uygulamalarından farklı aktif ve pasif davranış kontrolu uygulamaları ve bunlara ilişkin tasarım kuralları bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır. 1.1.7 – Binalar ve bina türü yapıların dışında kalan köprüler, barajlar, kıyı ve liman yapıları, tüneller, boru hatları, enerji nakil hatları, nükleer santrallar, doğal gaz depolama tesisleri gibi yapılar, tamamı yer altında bulunan yapılar ve binalardan farklı hesap ve güvenlik esaslarına göre projelendirilen diğer yapılar bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır. 1.1.8 – Tarihi ve kültürel değeri olan tescilli yapıların ve anıtların deprem etkisi altında değerlendirilmesi ve güçlendirilmesi bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır. 1.1.9 – Bu Yönetmeliğin kapsamı dışındaki bina ve bina türü yapıların deprem etkisi altında tasarımı için kendi özel yönetmelikleri yapılıncaya dek, öncelikle ilgili Türk Standartlarında verilen hükümler ile birlikte, uluslararası geçerliliği kabul edilen eşdeğer diğer standart, yönetmelik gibi teknik düzenlemeler, bu Yönetmelikte öngörülen ilkeleri ve asgari güvenlik düzeyini sağlayacak şekilde kullanılabilir. 1.2. GENEL İLKELER 1.2.1 – Bu Yönetmeliğe göre deprem etkisi altında yeni binaların tasarımında ve mevcut binaların değerlendirilmesinde esas alınacak deprem yer hareketi düzeyleri Bölüm 2’de tanımlanmıştır. Bu deprem yer hareketi düzeylerine karşı gelen deprem etkileri, 00/00/2016 2 tarih ve 00/0000 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Türkiye Deprem Tehlikesi Haritaları ile tanımlanmıştır. 1.2.2 – Bu Yönetmeliğe göre deprem etkisi altında yeni binaların tasarımında ve mevcut binaların değerlendirilmesinde esas alınacak Bina Performans Hedefleri ile Deprem Tasarım Sınıfları (DTS) Bölüm 3’de tanımlanmıştır. 1.2.3 – Bu Yönetmeliğe göre deprem etkisi altında tasarımı yapılan binalar, malzeme ve işçilik koşulları bakımından Türk Standartları ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Genel Teknik Şartnamesi ve Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011) kurallarına uygun olacaktır. 1.3. ÖZEL KONULARDA TASARIM GÖZETİM VE KONTROLU 1.3.1. Tanım 1.3.1.1 – Bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin değerlendirme ve tasarım süreçlerinde, özel uzmanlık gerektiren konularda projenin başlangıcından bitimine kadar ilgili tüm tasarım aşamalarında görev yapacak şekilde, ilgili alanda mesleki yetkinliği haiz uzmanlardan “tasarım gözetim ve kontrol” hizmeti alınmak zorundadır. 1.3.1.2 – Bu tür hizmetleri yerine getireceklerin eğitim koşulları, mesleki yeterlilik ve deneyim konuları ve bunların belgelendirilmesi ile hizmetin yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar ayrı bir düzenleme ile belirlenir. 1.3.2. Kapsam Bu Yönetmeliğin uygulanmasında aşağıda belirtilen konular 1.3.1’de tanımlanan “tasarım gözetim ve kontrolu” hizmetine tabidir: (a) Bölüm 2 kapsamında 2.4.1’e göre sahaya özel deprem tehlikesi analizleri (b) Bölüm 2 ve Bölüm 16 kapsamında 2.4.2 ve 16.5’e göre sahaya özel zemin davranışı analizleri (c) Bölüm 5 kapsamında 5.7’ye göre zaman tanım alanında doğrusal olmayan hesap yöntemi ile deprem hesabı (d) Bölüm 13’e göre yüksek binaların deprem hesabı ve tasarımı (e) Bölüm 14’e göre yalıtımlı binaların deprem hesabı ve tasarımı (f) Bölüm 16 kapsamında 16.10’a göre zaman tanım alanında doğrusal olmayan yapı-kazıkzemin etkileşimi hesapları (g) 1.1.9 kapsamında yapılan hesap ve tasarımlar 1.4. DENEYE DAYALI TASARIM Bu Yönetmeliğin uygulanmasında ihtiyaç duyulabilecek özel yapı bileşenlerinin testleri, kendi teknik düzenlemeleri kapsamında belgelendirme gerekmedikçe, TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akredite olan veya TS EN ISO/IEC 17065 standardına göre akredite olmuş bir belgelendirme kuruluşunca yapılacaktır. Bu deneysel çalışmalarda TS EN 1990 Ek D’de verilen esaslar veya eşdeğer uluslararası yöntemler dikkate alınacaktır.
Paylaş: Google Plus
    Blogger Yorumları
    Facebook Yorumları

0 yorum :

Yorum Gönder